top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty viimeksi 6.7.2023 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Ilo Yllättää, Väinöntie 7 as 1, 40250 Jyväskylä

sähköposti: katja@iloyllattaa.fi

 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katja Haapakoski

Sähköposti: katja@iloyllattaa.fi

Puhelin: 044 2416872

 

3. Rekisterin nimi

Tmi Ilo Yllättää asiakasrekisteri. 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, tilausten käsittely, markkinointi ja yrityksen toiminnasta tiedottaminen. 

Henkilötietojen käsittelylle oikeusperusteena on suostumus, sopimus ja oikeutettu etu. 

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n 25.5.2018 asettamat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

etunimi, sukunimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite), tilauksiin liittyvät tiedot eli tilatut tuotteet tai palvelut ja tilausten käsittelyssä tarvittavat tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi tai lain vaatimaa (kirjanpitolaki). 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan antamat tiedot sivustolle rekisteröityessään, tilausta tehdessään tai sähköpostilistalle liittyessään. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tilausten käsittelyn kannalta välttämättömille osapuolille esim. fyysisen tuotteen tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi osoitetiedot luovutetaan kuljetusyhtiölle ja oston yhteydessä maksutapahtuman mahdollistavalle taholle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterin tiedot ovat vain rekisterinpitäjän ja niiden henkilöiden saatavilla, joiden työnkuvaan kuuluu asiakassuhteen ylläpito ja tilausten käsittely. Kaikkia tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus saada tietoonsa omat tallennetut tietonsa ja vaatia oikaisua virheellisiin tai muuttuneisiin tietoihin. Rekisterissä olevilla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). 

Pyynnöt ja rekisteriä koskevat tiedustelut tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisena. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin pääsääntöisesti kuukauden kuluessa (EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetty aika).

bottom of page